Tuesday, August 12, 2014

Maine Heifers

Maine Heifers:
Class 1- 1st Cade VanVliet 2nd Jennifer Holliday
Class 2- 1st Wyatt Pryor 2nd Kacie Rickels
Class 3-1st Ben Weis 2nd Alexis Weber
Champion-Cade VanVliet
Reserve- Ben Weis

No comments:

Post a Comment